Historie

Pohled do historie - článek z časopisu "Rybářství 1949"   (klikni)

Vážení přátelé a příznivci Petrova rybářského cechu,

v roce 2007 uplynulo osmdesát let od vzniku organizovaného rybářství v obci Žiželice nad Cidlinou. Na samém začátku byla na den 17. ledna, roku 1927 svolána schůze na niž byli pozváni občané ze Žiželic a okolí, kteří jevili zájem o rybářství. Této schůze se zúčastnilo 40 zájemců, ze kterých byl utvořen devíti členný přípravný výbor. Tento, svým usnesením, si vzal za úkol v co nejkratší době opatřit stanovy pražských rybářských klubů a podat žádost u Okresní politické správy o povolení rybářského spolku v Žiželicích. Byl přijat návrh, aby všichni zájemci, kteří se hlásí za členy, složili zápisné ve výši Kč 10,-.

Schůze přípravného výboru se konala již 19 ledna. Na tuto schůzi byli mimo jiné také pozváni zástupci utvořivšího rybářského spolku v Končicích, kteří se však nedostavili z důvodu odmítnutí případného sloučení obou rybářských spolků. Pozvaný delegát z rybářského spolku v Chlumci nad Cidlinou však ubezpečil přítomné na veškerou podporu a pomoc ze strany jejich spolku. Po tomto jeho ubezpečení bylo usneseno rybářský klub založiti na ustanovující schůzi, která se konala dne 21. dubna. Na této schůzi byl přijat návrh na název spolku, a to „Rybářský spolek pro Žiželice a okolí“. Dále schůzí byla přijata kandidátka třinácti členného výboru a v následné volbě všichni zvolení volbu přijali.

Toto však byl teprve začátek existence rybářského spolku. V následné době bylo ještě nutné učinit mnoho organizačních kroků. Mezi ně např. patřilo objednání spolkového razítka, knihy zápisu a knihy pokladní. Na politickou správu a obec se musela oznámit jména členů výboru a jejich funkce. Spolek musel podat žádost o přijetí za člena rybářské Unie a o příděl řeky na ředitelství státních lesů, statků a řek do Brandýsa nad Labem. V měsíci červnu toho roku rybářský spolek v Chlumci nad Cidlinou, jako nájemnce řeky „ Končické“, pronajal na žádost spolku část řeky v úseku od dřevěného mostu u Zbraní až k silnici u Pamětníku, s výjimkou obecních řek Žiželických, za 150,- Kč. Negativem v té době bylo vydání pouze dvaceti rybářských lístků, takže ne všichni zájemci se mohli rybolovu řádně věnovat. Klubem v Chlumci však bylo přislíbeno zvýšení počtu lístků na počet, který by plně uspokojoval potřeby všech členů.

Ke zlepšení hospodaření spolku byla na obec podána žádost o pronájem „ Křemeníku“, za účelem zřízení sádek a líhní a žádost o pronájem obecních vod. Obec spolku „ Křemeník“ pronajala na dobu 12-ti let s ročním nájmem Kč 100,-. Pozemek se však musel k plánovaným účelům řádně upravit. Z těchto důvodů již tehdy bylo stanoveno pro každého člena 20 pracovních hodin nebo případná finanční náhrada ve výši Kč 50,-. Později, když úpravy na „ Křemeníku“ vázly, byla pracovní povinnost zvýšena na 40 hodin a finanční náhrada na Kč 100,-.

Nutno také podotknout, že někteří členové se již tehdy dopouštěli přestupků proti stanovám a rybářským předpisům. Z dobového zápisu je např. patrno uložení důtky panu J.S., který v době hájení lovil ryby na plachtu. Dalším prohřeškem členů spolku bylo lovení ryb za mostem u Zbraní, kde rybolov již nebyl povolen. Z těchto důvodů byli vyzváni rybmistři (dnes rybářská stráž), kteří byli vzati u Okresní politické správy do přísahy, aby přísně dohlíželi na zachování rybářských předpisů. V listopadu téhož roku došlo k otrávení vody v řece Cidlině některými cukrovary a v ní zahynulo velké množství ryb. Celá tato věc byla nahlášena úřadům, které byly pověřeny celou věc vyšetřit.

Hned začátkem roku 1928 spolek chlumecký též nabídl k pronájmu úsek vod od Žehuně k Dobšicům, avšak výbor spolku se usnesl, že o tomto návrhu se bude rozhodovati až po důkladné prohlídce tohoto revíru na Valné hromadě, která byla stanovena na 7. června téhož roku. Na tuto Valnou hromadu byla také zvolena komise, která byla pověřena k vypracování nového rybářského řádu a pro stálé porušování rybářských předpisů bylo navrženo, aby bylo vzato do přísahy Okresní politické správy dalších pět rybmistrů. Valná hromada se konala , tak jak bylo stanoveno dne 7. června na třetí hodinu odpolední v hostinci „ U Lišků „. Po jednatelem přednesené zprávě o vzniku spolku, byl přijat výborem navržený nový rybářský řád a rybmistrům bylo opětovně uloženo, aby dohlíželi na jeho zachování jak členy, tak i hosty. Cena rybářských lístků byla na návrh výboru stanovena, pro člena Kč 45,-, pro hosta Kč 60,-. Zápisné Kč 20,- a příspěvek Kč 1,- měsíčně. Lístky byly vydávány jednatelem spolku po předložení potvrzení o úhradě pokladníkem. V dalších schůzích výboru spolku bylo stanoveno, aby u nemajetných členů se rybářské lístky prodávaly na dvě splátky, a aby byly zakoupeny státní odznaky pro přísežné rybmistry k jejich řádnému výkonu funkce.

V měsíci říjnu t. r. byla spolku přidělena od zemědělské rady rybářská násada, která byla uložena do vybudovaných sádek na „ Křemeníku „. Poněvadž však v případě velké vody dostala by se násada do řeky, bylo usneseno zvýšit ochranou hrázi kolem sádek. K přikrmování ryb byl pověřen předseda hospodářského výboru. V té době také vyvstaly obavy z nastávající cukerní kampaně, že by opět mohla být otrávena voda. V tom případě by byla požádána Okresní politická správa o svolení k chytání ryb na plachty. Konec roku 1928 přinesl pro spolek pozitivní zprávu. Zdejším obecním úřadem bylo sděleno, že spor o pronájem rybolovu v katastru obce Žiželice byl zemským výborem rozhodnut pro spolek příznivě a zároveň byl spolek vyzván k úhradě na pronájem za Kč 1.200,- ročně. Ředitelstvím velkostatku v Chlumci bylo částečně pro tento revír a částečně pro sádky povoleno nachytati potěr v Žehuňském rybníku. Tento rok ukázal, že rybářský spolek pro Žiželice a okolí byl již plně funkční a mohl tak plně uspokojit potřeby všech svých členů.

Tímto průřezem z dobových zápisů jsem Vás chtěl seznámit se začátky práce činovníků rybářského spolku, kterým patří dík za založení organizovaného rybolovu v Žiželicích nad Cidlinou.

Zpracoval člen MO ČRS: Jiří JELÍNEK, DiS.

 


 

KRONIKA

MO ČRS Žiželice nad Cidlinou 

______________________________________________________________________

stručný výpis z prvních zápisů spolku

 

 

17. 01. 1927 - schůze všech ze Žiželic a okolí, kteří mají zájem o rybářství

Schůze svolána p. Josefem Hruškou a pozván p. Trnka P. z Chlumce a „všem přítomným je naznačeno pro jaký účel je schůze svolána“.

Zvolen prozatímní výbor, ve složení:

-      Vacek František st.      předseda

-      Podolák Antonín      místopředseda

-      Pospíšil Antonín      jednatel

-      Hampl Jan      pokladník

-      Černý Antonín      člen výboru

-      Ventura st.      člen výboru

-      Vrbický Josef ml.       člen výboru

-      Purket František      člen výboru

Po ukončení schůze, na které bylo přítomno 40 rybářských zájemců, projednal prozatímní výbor jak dále pokračovat a bylo usnešeno:

-      opatřiti stanovy pražských rybářských klubů

-      zažádat o povolení ryb. spolku v Žiželicích u okresní politické správy

-      všichni, kteří se hlásí za členy složí zápisné 10,- Kč

-      příští schůze prozatímního výboru stanovena na 19. 01. 1927

 

zapsal Antonín Podolák

 

19. 01. 1927 - schůze prozatímního výboru

Nepřítomen p. Antonín Černý, který se omluvil. Nedostavili se ani pozvaní zástupci utvořivšího se ryb. spolku v Končicích.

Do této schůze pozván též p. Josef Hruška, který ubezpečil, že „možno našemu spolku spoléhati na pomoc ryb. spolku v Chlumci nad Cidlinou“. 

Rozhodnuto klub založiti a navrhnouti  v ustavující schůzi titul spolku;

„Rybářský spolek pro Žiželice a okolí“

Obstarati potřebné stanovy se uvolil p. Josef Hruška, zápisné 10,- Kč musí býti uhraženo před valnou hromadou.

 

zapsal Antonín Podolák

 

 

 

 

21. 04. 1927 - ustavující schůze ryb. spolku pro Žiželice a okolí

Přihlášeno 36 zájemců, všichni jsou přítomni.

Schůzi zahájil dosavadní předseda (p. Vacek Fr.), přivítal zájemce, hosty z Chlumce nad Cidl. (p. Danzera, Turka, Kaisera, Lišku a Sobotku).  Objasnil proč se utváří ryb. spolek v Žiželicích a doporučil jednání s ryb. spolkem v Končicích.

Na to přikročeno k volbám. Přijata navržená kandidátka;

-     předseda        I. Antonín Podolák,   II. Alois Černý,   III. Jan Sejkora

-     do výboru      Koťátko František, Hampl Jan, Mrňák Václav, Staňek Josef, Linhart Jan, Bydžovský Josef, Pospíšil Antonín, Vrbický Josef ml., Malý P., Kubánek František.

-     náhradníky     Ventura Josef st., Klečka Josef, Vacek František ml., Zavřil Josef a Klicpera František.

-     revizory účtů      Liška Josef, Sobotka František

Všichni zvolení volbu přijali.

Příspěvek stanoven na 1,- Kč měsíčně, zápisné pro nové členy 20,- Kč, a to počínaje 01. 05. 1927.

Rozvinuta debata o sloučení klubu našeho s klubem Končickým. Vyjednáváním pověřen p. Hruška Josef. Zástupci spolku Chlumeckého slíbili všemožnou pomoc.

zapsal Antonín Podolák

 

25. 04. 1927 - ustavující schůze výboru ryb. spolku pro Žiželice a okolí

Hlavním bodem jsou volby činovníků. Volby provedeny jednohlasně, aklamací. Zvoleny byli:

-        jednatel      František Koťátko,

-        zástupce jednatele      Antonín Pospíšil

-        pokladník      Jan Hampl

-        zástupce pokladníka      Josef Staněk

-        hospodářský odbor      Bydžovský, Kubánek, Linhart a Malý

-        náhradníci      Vacek ml. a Mrňák

Dále bylo usnešeno:

-      objednati spolkové razítko, knihu zápisů a knihu pokladní

-      na politickou správu a zdejší obci oznámit složení výboru a jejich funkce

-      po dojití razítka požádat o přijetí za člena Rybářské unie a o příděl řeky na Ředitelství lesů, statků a řek v Brandýse

Za oběžník k valné hromadě proplatí pokladník p. Venturovi 10,- Kč. Příště bude s oběžníkem choditi syn p. Podoláka, za odměnu;

-      za členskou schůzi nebo valnou hromadu 5,- Kč,

-      za schůzi výboru nebo odboru 2,- Kč.

Žádost podaná obci o pronájmu rybolovu se odvolá, ponechá se pouze žádost o pronájmu „Křemeníku“.

Přečten dopis zaslaný ryb. spolkem Končice - Žiželice, ve kterém upozorňuje tento klub na následky v případě, že by náš spolek obdržel řeku „Končickou“.  Dopis psaný ve stylu skoro výhružném, všemi členy výboru odsouzen a usnešeno přerušiti další kroky, z naší strany, o sloučení.

zapsal Antonín Podolák

 

09. 06. 1927 - schůze výboru ryb. spolku pro Žiželice a okolí

Projednán přípis ryb. spolku v Chlumci nad Cidl., který jako nájemce řeky „Končické“, na naši žádost pronajal nám tuto za 150,- Kč.

Poněvadž „velký ryb.lístek“ nemůže nám, vzhledem ke třetí osobě, býti vydán, přenechá nám 20 malých ryb. lístků, s jejich razítkem a podpisy.

Řeky byly nám přenechány  od dřevěného mostu u Zbraní až k silnici u Pamětníku, s výjimkou obecních řek žiželických.

Vzhledem k malému počtu ryb. lístků je usnešeno, aby každý lístek byl vydán dvakrát, a to do 31. 08. 1927 za 25,- Kč a na zbytek roku za 15,- Kč. Hostenský lístek za 60,- Kč do konce roku. Rybmistři (p. Sejkora, Linhart, Bydžovský) obdrží lístky na celý rok za 30,- Kč.

Dále jednáno o zřízení sádek a líhní na „Křemeníku“. Do hospodářského odboru zvoleni p. podolák Antonín a p. Hruška Josef a hospodářský odbor  pověřen další prací na „Křemeníku“.

Na návrh p. Sejkory se udělí písemná důtka p. Janu Sobotovi, který chytal v době hájení na plachtu.  Předseda spolku žádá rybmistry aby přísně dohlíželi na zachovávání ryb. předpisů našimi členy.

Žádost o pronájem obecních vod nebyla po dohodě v předsednictvu vzata zpět a ponechána k rozhodnutí v obecním zastupitelstvu.

zapsal Antonín Podolák

 

12. 06. 1927 - schůze výboru ryb. spolku pro Žiželice a okolí

Předseda oznámil, že obec pronajala nám „Křemeník“ na 12 let, za roční nájemné 100,- Kč.

Členové se oběžníkem vyzvou na práci a stanoveno pro každého 20 pracovních hodin, nebo náhrada 50,- Kč.

zapsal Antonín Podolák

 

23. 06. 1927 - schůze výboru ryb. spolku pro Žiželice a okolí

Předseda upozorňuje na malý počet členů přítomných na schůzi a žádá aby byli upozorněni na stanovy spolku (ztráta členství).

Informace o přídělu řek v Praze a Brandýse, usnešeno vyžádati si informace u „Unie“.

Panu Venturovi pronajata tráva na „Křemeníku“, za 130,- Kč na sena i na otavy.

Prostředenictvím chlumeckého ryb. klubu vzati do přísahy Okresní politické správy navržení rybmistři p. Sejkora Jan, Linhart Jan a Bydžovský Josef. Kromě nich je již rybmistrem chlumeckého klubu p. Josef Hruška.

zapsal Antonín Podolák

 

14. 09. 1927 - schůze výboru ryb. spolku pro Žiželice a okolí

Předseda si stěžuje na malou činnost hospodářského odboru, na pomalou práci na „Křemeníku“. Přijat návrh, aby svolána byla, na 18. září 1927, Mimořádná valná hromada, na které by bylo jednáno o „Křemeníku“.

Výbor usnesl se navrhnouti Mimořádné valné hromadě následující:

1.    Aby každý člen povinen byl prací na „Křemeníku“ 40 hodin, případně složil obnost 100,- Kč na tuto práci

2.    Vypíše se dobrovolná nezúročitelná půjčka mezi členy spolku po 100,- Kč.

3.    Všichni členové spolku ručí za vypůjčené peníze

4.    Zvolit 5-ti členný výbor, který by se staral o zřízení líhní a sádek.

S p. ředitelem J. Kafkou, expertem zemědělské rady se sjedná zda je možno mu u nás vykonati přednášku o rybářství a za jakých podmínek.

zapsal Antonín Podolák

 

18. 09. 1927 - mimořádná valná hromada ryb. spolku pro Žiželice a okolí

Přítomno pouze 23 členů. Protože se nesešel potřebný počet členů, posunuto zahájení o 1 hodinu.

Později podána zpráva o průběhu prací na „Křemeníku“, předseda si stěžuje na některé členy spolku,  kteří jeví o věc malý zájem.

Dále jednomyslně přijat návrh výboru;

1.    Aby každý člen povinen byl prací na „Křemeníku“ 40 hodin, případně složil obnost 100,- Kč na tuto práci

2.    Vypíše se dobrovolná nezúročitelná půjčka mezi členy spolku po 100,- Kč.

3.    Všichni členové spolku ručí za vypůjčené peníze

4.    Zvolen 5-ti členný výbor, který se bude starat o zřízení líhní a sádek, ve složení p. Josef Hruška, p. Ventura st., p. Malý, p. Kotaš a p. Koťátko.

Ve volných návrzích upozorňuje p. předseda členy, že chytání ryb za mostem u Zbraní není dovoleno a přistižený bude potrestán.

 

zapsal Antonín Podolák

 

 

10. 11. 1927 - schůze výboru ryb. spolku pro Žiželice a okolí

Pan Liška nabízí nám prodej ryb o Vánocích v naší režii. Pan Liška se uvolil ryby objednati a při dovozu piva z Dymokur je dopraviti do Žiželic. Tato nabídka přijata a p. Liška a p. Černý pověřeni další obstarati.

V předchozím týdnu byla otrávena voda v řece Cidlině některými cukrovary a s ní zahynulo velké množství ryb. Usnešeno vyšetřiti celou věc u chlumeckého klubu, informovati se a případně zakročiti u úřadů.

Chlumecký klub se požádá aby nám dovolil samostatně se ucházeti o získání řeky „Končické“ u velkostatku.

Rybářské unii, která žádá nás o poplatek z hostenských lístků, se příslušný obnos zašle po informaci v Chlumci.

zapsal Antonín Podolák

 

19.12. 1927 - schůze výboru ryb. spolku pro Žiželice a okolí

Předseda informuje, že jednal s „hořením“ p. mlynářem aby dovolil nám odbírati vodu pro „Křemeník“ z mlýnského náhona. Usnešeno, aby p. Podolák, Černý a Hruška věc tuto vyjednali, případně budou-li požadavky jeho přijatelné, nechali sepsati smlouvu.

Prodej ryb o Vánocích a jejich obstarání převzal p. Černý, prodejní cenu stanoví členové, kteří budou při prodávání. Cena vykalkuluje se tak, aby byla co nejnižší, asi 12,- až 12,50 Kč/kg. Prodávati se budou v hostinci u p. Lišky.

Valná hromada ponechává se až na měsíc únor 1928.

zapsal Antonín Podolák

 

20. 05. 1928 - schůze výboru ryb. spolku pro Žiželice a okolí

Předseda informuje, že řeka „Končická“ byla ponechána Velkostatku. Pan Hruška navázal tudíž jednání s Velkostatkem a řeka „Končická“ získána pro náš spolek za roční nájemné 200,- Kč. Na podmínky kladené Velkostatkem přistoupeno a smlouva na 3 roky uzavřena.

Jednáno s klubem Chlumeckým o pronájmu řeky od katastru Židlického až k Pamětníku. Docílena shoda a roční nájemné stanoveno na 150,- Kč. Klub chlumecký nabízí nám též úsek od Žehuně k Dobšicům, avšak přijat návrh, aby dříve tato část byla prohlédnuta a rozhodnutí stalo se až v příští schůzi.

Valná hromada stanovena na 7. června 1928.

Letošního roku vystupuje 1/3 výboru a přijat návrh aby především škrtnuti byli ti členové, kteří se pravidelně nedostavovali na schůze a to p. Sejkora, Mrňák a Vrbický. Dobrovolně z výboru vystoupil p. Podolák, Linhart, Bydžovský a p. Malý.

zapsal Antonín Podolák

 

07. 06. 1928 - valná hromada ryb. spolku pro Žiželice a okolí

Program:     1. Čtení zápisu valné hromady

                   2. Zprávy činovníků

                   3. Volby

                   4. Rybářský řád

                   5. Stanovení ceny lístku a členských příspěvků

Pokladní zpráva za rok 1927; příjem      2.309,- Kč, výdaje       941,71 Kč, zůstatek      1.367,29 Kč. Z prodeje ryb o Vánocích zisk      296,50 Kč, na návrh p. Podoláka připadne spolkové pokladně.

Na návrh volební komise zvolen předsedou p. Antonín Podolák, místopředsedou p. Josef Hruška.

Rybářský řád, navřený výborem přijat a rybmistrům uloženo aby dohlíželi na jeho zachovávání jak členy tak i hosty.

Cena ryb. lístku stanovena, na návrh výboru, pro člena 45,- Kč, pro hosta 60,- Kč. Zápisné 20,- Kč jako loni, členský příspěvek 1,- Kč měsíčně.

   zapsal František Koťátko

 

03.02. 1929 - valná hromada ryb. spolku pro Žiželice a okolí

Program:     1. Čtení zápisu valné hromady

                   2. Zprávy funkcionářů

                   3. Volby

                   4. Volné návrhy a dotazy

Přítomno 21 členů, schůze zahájena o 1 hodinu později (ve 14:00) pro malou účast členů.       

Pokladní zpráva za rok 1928; příjem      1.987,51,- Kč, výdaje       858,60 Kč, zůstatek      1.128,91 Kč. Z prodeje ryb o Vánocích zisk      336,70 Kč, na návrh p. Podoláka připadne spolkové pokladně.

Na návrh volební komise proběhla tajná volba (lístky) a zvolen předsedou p. Antonín Podolák, 1.místopředsedou p. Josef Hruška, 2. místopředsedou p. Purket, 6-ti členný výbor (jednatel p. František Koťátko, pokladník p. Jan Hampl) a 2 revizoři účtů.

Pan Antonín Podolák navrhuje odkoupení „Křemeníku“ v příhodné době, o ceně vyjednávat s obcí.

   zapsal František Koťátko

 

 

 

 

06. 07. 1945 - výborová schůze ryb. spolku pro Žiželice a okolí

Schůze svolána na 21:00 hod. do hostince „U Táboříků“.

Podle dopisu Zemského svazu rybářského, ze dne 25.05. 1945, č.j.: 11/45, podle něhož je zvolena národní správa Rybářského spolku pro Žiželice a okolí, a to celý výbor, který bude spravovati  spolek do valné hromady tj. do 22.07. 1945 a to pány:

-      Klečka Josef      předseda

-      Horáček Josef      místopředseda

-      Kalenský Alois       jednatel

-      Suchánek Ladislav      pokladník

-      Lukeš Antonín      hospodář

-      členové výboru      Tábořík Antonín, Němeček Jan, Steklý Karel, Podolák Antonín, Malý František, Mrňák Václav a Koupílek Jan.

-      porybní      Podolák Antonín, Železný Buhuslav

Srážka na žádost spolku stanovena na 6. až 15. července t.r. v mlýnských náhonech.

Žádné další návrhy předneseny nebyly, předseda končí schůzi s provoláním „Zdar nové republice“

   zapsal Alois Kalenský - jednatel

podepsal Josef Klečka - předseda

 

22. 07. 1945 - mimořádná valná hromada ryb. spolku pro Žiželice a okolí

Program:     1. Čtení protokolu z poslední valné hromady

                   2. Zprávy funkcionářů

                   3. Zpráva delegáta Poříčního svazu rybářského

                   4. Volby

                   5. Volné návrhy a dotazy

Přítomno málo členů, schůze zahájena o 1 hodinu později (ve 15:00) pro malou účast členů.   

Pokladní zpráva za 1. pololetí 1945; příjem      23.412,60,- Kčs, výdaje       19.836,70 Kčs, zůstatek v pokladně      3.575,90 Kčs, na vkladní knížce v místní Kampeličce 24.686,50, celkem 28.262,40 Kč.

Na návrh volební komise proběhla volba podle stanov minulé republiky aklamací. Volby řídil nejstarší člen spolku p. Hruška.

Zvoleni byli:

-      předsedou      Josef Klečka

-      1.místopředsedou       p. Josef Horáček

-      2. místopředsedou      Antonín Lukeš, spojenou s fcí hospodáře

-      10-ti členný výbor, jednatel - p. Alois Kalenský, pokladník - p. Ladislav Suchánek, členové  - Antonín Tábořík, Jan Němeček, Karel Steklý, Antonín podolák, František Malý, Václav Mrňák, Jan Koupílek a Antonín Hůlka.

-      dále byli zvoleni revizoři účtů p. Václav Hradecký a p. Bohuslav Železný.

   zapsal Alois Kalenský - jednatel

podepsali;  Josef Horáček - 1. místopředseda

Ladislav Suchánek - pokladník

Bohumil Železný - revizor účtů

 

 

29. 10. 1950 - schůze ryb. spolku pro Žiželice a okolí, v 19:00

                       u kolegy Josefa Kukly v hostinci v Končicích

(poslední zápis)

Program:     1. Schválení zápisu z poslední schůze

                   2. Přijímání členů

                   3. Vyřízení nedovoleného chytání v rybníčkách

                   4. Výstavba rybníčku u „hořejšího splávku“

                   5. Pořádání spolkového večírku a plesu

                   6. Různé

 

Předseda spolku Josef Klicpera zahájil schůzi.

Za řádné členy s dobou čekací přijati; p. Slávek Bernat ze Žiželic a p. Václav Hysek z Olešnice.

Za přispívajícího člena přijat p. Jaromír Kratochvíl ze Žiželic a p. Josef Steklý z Končic.

Všichni do 01.01. 1951

Kolega Horčic uvádí v obhajobě, že chytal na plachtu spolu s p. Bednářem a p. Veselým, a že do rybníčku pouštěl 2 línky. Naprosto popírá, že by chtěl v rybníčkách pytlačit.

Pokladník navrhuje pokuty do zarybňovacího fondu po 500,- Kčs. Pan Kukla navrhuje pokuty po 300,- Kčs.

Kolega Horčic, že na penězích nedá nic, navrhuje, že odpracuje 25 - 30 hodin. Schváleno 30 hodin, mimo hodiny stanovené spolkem.

Bednář a Veselý potrestáni důtkou.

Výstavba rybníčku přesunuta na členskou schůzi 06.11. 1950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTÁŘ

rybářského spolku pro Žiželice a okolí

se stavem k 03.02. 1941  

__________________________________________________________________________________________________

 

podle sepsání bývalého předsedy

p. Josefa Hrušky

 

 

Poř.čís.

Název  materiálu

Počet kusů

Uloženo u

      1.       

Vazba 6 m délky

1

Josef Hruška

      2.       

Čeřen (sak)

2

Josef Hruška

      3.       

Provaz  50 bm

2

Josef Hruška

      4.       

Podběrka

1

Josef Hruška

      5.       

Štandlík

1

Josef Hruška

      6.       

Síťka k váze

1

Josef Hruška

      7.       

Závaží 1 kg

1

Josef Hruška

      8.       

Závaží 0,5 kg

1

Josef Hruška

      9.       

Závaží 20 dkg

1

Josef Hruška

     10.     

Závaží 10 dkg

1

Josef Hruška

     11.     

Závaží 5 dkg

1

Josef Hruška

     12.     

Prkna

12

Josef Hruška

     13.     

Nadháněčky

2

František Steklý

     14.     

Pumpa

1

František Steklý

     15.     

Stojan na váhu

1

Josef Staněk

 

Zpracoval a zapsal:

Ing. Josef Sejkora - jednatel MO ČRS Žiželice nad Cidlinou

01.06. 2012

 

zakon